Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez firmę SAVVY SOLE pod adresem savvysole.com.

Sprzedającym jest firma SAVVY SOLE z siedzibą przy ul. Gołaszówiec 6, 21-400 Łuków, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisana pod numerem NIP: 8252037202, Regon: 061590847, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@savvysole.com.

I. Definicje

 • Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest zbiorem przepisów i rozporządzeń, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Klient (kupujący, zamawiający) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 • Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 • Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 • Produkt – Towary i Usługi prezentowane w Sklepie Internetowym.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 • Sklep internetowy  – serwis internetowy dostępny pod adresem savvysole.com, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 • Strona – Usługodawca i Klient.
 • Strona sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem savvysole.com
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

II. Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy SAVVY SOLE prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

III. Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej savvysole.com są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane rozliczeniowe i kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem i płatności on-line za pomocą tpay.com lub PayPal.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania nieopłaconych zamówień po upływie 3 dni roboczych.

IV. Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Przesyłka dostarczana jest w ciągu 2-3 dni roboczych na terenie Polski oraz około 7 dni roboczych w obrębie Unii Europejskiej. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień realizowanych przy użyciu opcji płatności “on-line”. Przy wyborze opcji płatności “przelew bankowy” do podanego czasu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1 dzień roboczy).
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od sposobu wysyłki. Kupujący może się zapoznać z cennikiem wysyłek w momencie składania zamówienia.

V. Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (Fakturę VAT).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Cinkciarz Pay) lub za pomocą tradycyjnego przelewu na konto bankowe sklepu.
 3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

VI. Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Polski oraz wybranych krajów Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy).
 2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 3. W przypadku zwrotu przesyłki do nadawcy z powodu nieodebrania jej przez Klienta, Sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego dodatkową opłatą za ponowienie zlecenia usługi przewozowej.

VII. Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie (wzór w linku) na piśmie na adres firmy w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru (podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Do zachowaniu terminu należy odesłać towar najpóźniej 14-ego dnia od momentu odebrania przesyłki.
 2. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, w oryginalnym opakowaniu, z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, a sam produkt oraz akcesoria (w tym opakowanie) będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły znamion używania – zabrudzeń, zarysowań, wgięć, przetarć i jakichkolwiek śladów uszkodzeń, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko jego przymierzenie.
 4. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, zwracany produkt należy odesłać na koszt własny na adres siedziby Usługodawcy (SAVVY SOLE, ul. Gołaszówiec 6, 21-400 Łuków, Polska; e-mail: info@savvysole.com; tel. +48 693 859 147).
 5. W ciągu 24 godzin od otrzymania towaru, Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli spełnia on wymienione w pkt. 3 niniejszego rozdziału wymagania Usługodawca dokona zwrotu kosztów za produkt i wysyłkę (z zastrzeżeniem, iż będzie to kwota odpowiadająca najtańszemu oferowanemu przez sklep sposobowi wysyłki; zgodnie z przepisem art. 32 ust. 3 pr.k.) na wskazane przez Klienta konto bankowe w ciągu 14 dni kalendarzowych.

VIII. Wymiana produktu

 1. Towary zakupione przez Klientów w Internetowym Sklepie SAVVY SOLE mogą być wymieniane na inne w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki.
 2. Aby dokonać rezerwacji produktu na potrzebę wymiany lub uzyskać informację na temat jego dostępności zaleca się kontakt mailowy (info@savvysole.com) lub telefoniczny (+48 693 859 147).
 3. Produkt podlega wymianie tylko wtedy gdy będzie odesłany w pełni kompletny, w oryginalnym opakowaniu, a sam produkt oraz akcesoria (w tym opakowanie) będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły znamion używania – zabrudzeń, zarysowań lub śladów uszkodzeń, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko jego przymierzenie.
 4. W przypadku skorzystania z prawa do wymiany towaru, wymieniany towar należy odesłać na koszt własny na adres siedziby Usługodawcy (SAVVY SOLE, ul. Gołaszówiec 6, 21-400 Łuków, Polska; e-mail: info@savvysole.com; tel. +48 693 859 147). Nie ma obowiązku dołączania do przesyłki jakichkolwiek oświadczeń po uprzednim kontakcie Klienta ze Sklepem.
 5. W ciągu 24 godzin od otrzymania towaru, Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w pkt. 3 niniejszego rozdziału wymagania, zostanie wymieniony na inny ustalony wcześniej z Klientem i wysłany do Klienta na koszt Usługodawcy.

IX. Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Unii Europejskiej. Szczegółowe warunki i czas obowiązywania gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta i na stronie internetowej savvysole.com/warunki-reklamacji. Kupujący przeprowadza procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni roboczych.
 3. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
 4. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.
 5. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

Data opublikowania regulaminu 19.01.2022